Sunday, 09/05/2021 - 06:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quang Trung

THUYẾT MINH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, HỌC PHÍ NĂM 2017

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG            
                 
THUYẾT MINH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, HỌC PHÍ NĂM 2017
(Kèm theo Phương án số  11  ngày  07 tháng 02 năm 2017 của Trường THCS Quang Trung
về việc giao kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách; học phí năm 2017)
Chương 622  Loại 490 Khoản 493
                 
Đơn vị tính: 1.000 đồng
Nhóm Mã nội   Thực hiện Dự toán Chia ra
Tiểu dụng Nội dung 2016 2017 Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4
nhóm kinh tế              
    A-Kinh phí giao tự chủ           6,627,551        
0500 I Chi hoạt động thường xuyên   6,480,716      6,627,551   1,735,420   1,556,995   1,624,950   1,610,186
0129   Chi thanh toán cá nhân    6,000,875       5,994,348   1,480,520    1,468,595   1,550,050    1,495,183
  6000 Tiền lương    3,142,389       3,234,997       814,457       800,938       808,806       810,796
  6001 Lương ngạch bậc      3,037,348         3,189,639         795,018         781,499         802,326         810,796
  6002 Lương tập sự           24,633              45,358           19,439           19,439             6,480                   -  
  6003 Lương hợp đồng dài hạn           80,408              88,716           22,179           22,179           22,179           22,179
  6049 Lương khác                        -          
  6050 Tiền công trả lao động TX       112,677          123,347         30,129          30,129         31,871          31,218
  6051 Tiền công         112,677            123,347           30,129           30,129           31,871           31,218
  6100 Phụ cấp lương    1,682,189       1,630,458       394,410       392,022       432,004       412,022
  6101 Phụ cấp chức vụ           42,608              46,464           11,616           11,616           11,616           11,616
  6106 Phụ cấp thêm giờ           75,711              50,000               30,000           20,000
  6107 Phụ cấp độc hại             2,760                2,904                726                726                726                726
  6112 Phụ cấp ưu đãi nghề              6,376                7,144             1,786             1,786             1,786             1,786
  6113 Phụ cấp trách nhiệm             4,140                4,356             1,089             1,089             1,089             1,089
  6115 Phụ cấp thâm niên nghề          572,392            537,272         134,318         134,318         134,318         134,318
  6116 Phụ cấp đặc biệt ngành          908,403            918,020         229,505         229,505         229,505         229,505
  6117 Phụ cấp thâm niên vượt khung           35,589              30,497             9,370             6,982             7,163             6,982
  6118 Phụ cấp kiêm nhiệm            12,420                9,801                 9,801  
  6125 Thù lao cho các đối tượng….           21,790              24,000             6,000             6,000             6,000             6,000
  6150 Học bổng học sinh, sinh viên            6,300               6,300              2,800              3,500
  6153 HS, Sinh viên trường PT             6,300                6,300               2,800               3,500
  6200 Tiền thưởng          26,741             40,000             40,000                   -  
  6201 Thưởng thường xuyên           26,741              40,000               40,000  
  6250 Phúc lợi tập thể            4,200             11,200           1,550            6,550           1,550            1,550
  6253 Tàu xe nghỉ phép                  5,000               5,000    
  6257 Tiền nước uống                  2,000                500                500                500                500
  6299 Các khoản khác             4,200                4,200             1,050             1,050             1,050             1,050
  6300 Các khoản đóng góp       886,379          948,046       239,974       236,156       235,819       236,097
  6301 Bảo hiểm xã hội          651,833            715,064         179,980         177,117         178,879         179,087
  6302 Bảo hiểm y tế         117,296            119,177           29,997           29,519           29,813           29,848
  6303 Kinh phí công đoàn            78,930              74,079           19,998           19,680           17,189           17,212
  6304 Bảo hiểm thất nghiệp           38,320              39,726             9,999             9,840             9,938             9,949
  6400 Các khoản tt khác cho cá nhân       140,000          
  6404 Chênh lêch thu nhập thực tế         140,000          
0130   Chi hàng hóa dịch vụ       224,371          327,703         65,400          84,400         70,900       107,003
  6500 Thanh toán dịch vụ công cộng          28,111             35,500           8,500            8,500           7,500          11,000
  6501 Thanh toán tiền điện           26,206              32,000             8,000             8,000             7,000             9,000
  6502 Thanh toán tiền nước             1,305                3,000                500                500                500             1,500
  6504 Thanh toán VS, môi trường                600                   500                      500
  6550 Vật tư văn phòng          12,014             74,500         21,000          28,000         10,500          15,000
  6551 Văn phòng phẩm             7,548              14,000             3,000             3,000             3,000             5,000
  6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ VP                32,000           15,000             5,000             5,000             7,000
  6599 Vật tư văn phòng khác             4,466              28,500             3,000           20,000             2,500             3,000
  6600 Thôngtin,tuyên truyền,liên lạc          13,749             21,000           5,000            5,000           5,500            5,500
  6601 Cước phí điện thoại trong nước             3,094                4,000             1,000             1,000             1,000             1,000
  6606 Tuyên truyền                  1,000                    500                500
  6612 Sách, báo, tạp chí thư viện             4,811                8,000             2,000             2,000             2,000             2,000
  6617 Cước phí internet             5,844                8,000             2,000             2,000             2,000             2,000
  6650 Hội nghị                   -            
  6699 Chi phí khác            
  6700 Công tác phí          43,014             52,600           7,900          13,900         12,900          17,900
  6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe           19,094              23,000             3,000             7,000             6,000             7,000
  6702 Phụ cấp công tác phí             9,000              13,000             2,000             3,000             3,000             5,000
  6703 Tiền thuê phòng ngủ           11,320              13,000             2,000             3,000             3,000             5,000
  6704 Khoán công tác phí             3,600                3,600                900                900                900                900
  6750 Chi phí thuê mướn           18,683             21,000           3,000            6,000           5,000            7,000
  6758 Thuê đào tạo lại cán bộ           18,683              19,000             3,000             6,000             4,000             6,000
  6799 Chi phí thuê mướn khác                  2,000                 1,000             1,000
  6900 Sữa chữa TX TSCĐ          15,777             21,500           6,500            2,500           4,000            8,500
  6912 Thiết bị tin học              3,750                6,500             1,000             2,000             1,500             2,000
  6913 Máy photocoppy                825                2,000                500                500                500                500
  6917 Bảo trì phần mềm kế toán HCSN             5,000                8,000             5,000                 3,000
  6921 Đường điện, cấp thoát nước             6,202                5,000                 2,000             3,000
  6949 Các ts và công trình hạ tầng cs khác                        -          
  7000 Chi phí nghiệp vụ CM ngành          93,023          101,603         13,500          20,500         25,500          42,103
  7001 Chi mua hàng hóa, vật tư dùng cho CM           10,600              12,000             2,000             3,000             2,000             5,000
  7003 Chi mua, in ấn,              1,597                2,000                500                500                500                500
  7004 Đồng phục, trang phục              6,400                9,000               4,000             2,000             3,000
  7006 Sách, tài liệu, chế độ CT ngành                  5,000             1,000             1,000             1,000             2,000
  7012 Chi thanh toán hợp đồng …..CM           23,115              20,000               10,000           10,000
  7049 Chi phí khác           51,311              53,603           10,000           12,000           10,000           21,603
0132   Các khoản chi khác       255,470          305,500       189,500            4,000           4,000            8,000
  7750 Chi khác       110,893             87,500         71,500            4,000           4,000            8,000
  7756 Chi khoản phí, lệ phí             1,723                3,500                500             1,000             1,000             1,000
  7758 Chi hổ trợ khác           69,000              69,000           69,000      
  7766 Cấp bù học phí cho CSGD…..           26,270                      -          
  7799 Chi các khoản khác           13,900              15,000             2,000             3,000             3,000             7,000
  7950 Chi lập các quỹ của đơn vị          60,000          
  7952 Chi lập quỹ phúc lợi           40,000          
  7953 Chi lập quỹ khen thưởng           20,000          
  8000 Chi hổ trợ giải quyết việc làm          84,577          118,000       118,000      
  8006 Chisắp xếp lao động khu vực HC           84,577            118,000         118,000      
  9050 Mua sắm ts dùng cho CM                   -              100,000        
  9062 Thiết bị tin học                 12,000             12,000    
  9099 Tài sản khác(Tivi)                88,000           80,000             8,000    
  II Hoạt động chi không TX             -                 -              -            690          690          690
0129   Chi thanh toán cá nhân            
  6150 Học bổng học sinh, sinh viên          39,022               2,070                  -                 690               690               690
  6199 Khác           12,612                2,070                  690                690                690
  6405 Chi hổ trợ đối tượng CS đóng học phí                        -          
  6406 Chi hổ trợ đối tượng CP học tập           26,410                      -          
  9003 Mua phần mềm máy tính                        -          
  III Học phí    155,837     501,946  111,200   124,300  131,700   134,746
  6100 Phụ cấp lương            1,980             30,000           5,000            5,000         10,000          10,000
  6106 Phụ cấp thêm giờ             1,980              30,000             5,000             5,000           10,000           10,000
  6500 Thanh toán dịch vụ công cộng          14,155             30,000           6,500            7,500           6,500            9,500
  6502 Thanh toán tiền nước           13,495              24,000             5,000             6,000             5,000             8,000
  6504 Thanh toán tiền VS, môi trường                660                6,000             1,500             1,500             1,500             1,500
  6550 Vật tư văn phòng          23,776             59,446         12,000          13,000         16,000          18,446
  6551 Văn phòng phẩm                  3,500             1,000                500             1,000             1,000
  6552 Mua sắm cc, dụng cụ VP(Tủ, bàn ghế )             6,755              18,500             4,000             4,500             5,000             5,000
  6599 Chi vật tư văn phòng khác           17,021              37,446             7,000             8,000           10,000           12,446
  6600 Thôngtin,tuyên truyền,liên lạc            2,140               8,000           1,500            2,000           1,500            3,000
  6606 Tuyên truyền             2,140                5,000             1,000             1,000             1,000             2,000
  6612 Sách, báo, tạp chí thư viện                  3,000                500             1,000                500             1,000
  6750 Chi phí thuê mướn             2,600             14,000           3,000            3,000           3,000            5,000
  6799 Chi phí thuê mướn khác             2,600              14,000             3,000             3,000             3,000             5,000
  7000 Chi phí nghiệp vụ CM ngành          25,667             92,000         15,500          29,500         21,500          25,500
  7001 Chi mua hàng hóa, v tư dùng cho CM             1,625                9,000             2,000             3,000             2,000             2,000
  7002 Trang thiết bị kỷ thuật chuyên dụng                  7,000             1,000             2,000             2,000             2,000
  7003 Chi mua, in ấn, photo tài liệu             2,855                7,000             1,500             2,000             1,500             2,000
  7004 Đồng phục, trang phục                   5,000               1,000             2,000             2,000
  7006 Sách, tài liệu, chế độ CT ngành             4,994                8,000             1,000             5,000             1,000             1,000
  7049 Chi phí khác           16,193                      -          
    Chi mua biên lai học phí                  3,000               1,500               1,500
    Chi ĐD dạy học, 3 phòng thực hành                16,000             3,000             5,000             3,000             5,000
    Chi phí khác                37,000             7,000           10,000           10,000           10,000
  6900 Sữa chữa TX TSCĐ          23,219          213,500         30,500          61,000         71,000          51,000
  6912 Sửa máy vi tính             7,582              20,000             5,000             5,000             5,000             5,000
  6913 Sửa máy photocoppy             1,580                3,500                500             1,000             1,000             1,000
  6921 Chi sửa hệ thống điện, nước             6,007              20,000             5,000             5,000             5,000             5,000
  6949 Các ts và công trình hạ tầng cs khác             8,050          
    Chi xây pê tông đường đi vào nhà xe GV                70,000           10,000           20,000           20,000           20,000
    Chi sửa laphong dãy lớp học                60,000             20,000           30,000           10,000
    Chi sữa bàn ghế                40,000           10,000           10,000           10,000           10,000
  9050 Mua sắm ts dùng cho CM          59,800             44,000         35,000                    -              9,000
  9062 Thiết bị tin học: 1 vi tính, 1 laptop                24,000           15,000                 9,000
  9063 Máy photocoppy                        -          
  9099 Tài sản khác(Tivi)           59,800              20,000           20,000      
  7750 Chi khác            2,500             11,000           2,200            3,300           2,200            3,300
  7756 Chi các khoản phí, lệ phí                  1,000                200                300                200                300
  7761 Chi tiếp khách             1,700                6,000             1,000             2,000             1,000             2,000
  7799 Chi các khoản khác                800                4,000             1,000             1,000             1,000             1,000
Nguồn: qtrung.camlam.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 4
Tháng 05 : 169
Năm 2021 : 1.964